Cəfər Cabbarlının “Aslan və Fərhad” hekayəsində milli-mənəvi kökdən uzaqlaşmağın faciəvi nəticəsi

cabbarlı
Cəfər Cabbarlı 20 mart 1899-ci ildə Xızıda yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Onun Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində çox böyük xidmətləri
vardır. Cəfər Cabbarlının yaradıcılığı çox zəngindir. Onun şeirləri, pyesləri ilə yanaşı hekayələridə Azərbaycan ədəbiyyatı üçün olduqca qiymətlidir. Yazıçının “Mənsur və Sitarə”, “Əhməd və Qumru”, “Parapetdən Şamaxı yoluna qədər”, “Müfəttiş”, “Çocuq”, “Altun heykəl”, “Qara Qənbər”, “Gülzar”, “Dilarə”, “Dilbər”, “Papaq”,
“Gülər”, “Firuzə” adlı hekayələri vardır.

Cəfər Cabbarlının ən məşhur hekayəsi hesab etdiyim “Aslan və Fərhad” hekayəsində hadisələr ədibin özünün dilindən nəql edilir. Yazıçının obrazlara və onların düşüncəsinə, hərəkətlərinə, həyat tərzlərinə münasibətini və mövqeyini bütün əsər boyunca görmək olur. Ədib obrazları mühakimə edərək, təhlil apararaq, öz mövqeyini oxucuya çatdıraraq, hadisələri yazıya alırdı. Yazarın yazıçı yanaşması əsəri anlamaqda və analiz etməkdə oxucuya çox böyük köməklik edir. Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsini çox böyük bir yazıçı ustalığı tələb edən, oxucunun gözündə həmin mühiti canlandıra bilən, obrazların xarakterini oxucuya açıq bir şəkildə göstərə bilən təsvirlərdən istifadə edə bilmişdir.

“Aslan və Fərhad” hekayəsinin baş qəhrəmanları böyük bir şəhərin ən qaranlıq və tənha küçələrindən birində yerləşən kiçik, birmərtəbəli evdə yaşayan оn altı yaşında Fərhad və onun iyirmi altı yaşındakı qardaşı Aslan və onların оn beş yaşında olan bacıları Züleyxa idi. Bu kiçik ailədə baş verən hadisələr
hekayənin əsasını təşkil edir. Hekayədə ədalətsizlik, vicdansızlıq, qanunsuzluq, nifrət, biçarəlik kimi duyğuları elə təsvir edə bilmişdir ki, bir cümlə ilə belə fikrini tam bir şəkildə ifadə edə bilmişdir. Cəfər Cabbarlı hekayənin əvvəlində bir neçə cümlə ilə bu hadisələrin başlanğıcını qoyur.
“Fərhad Aslan və Züleyxanın ata-anası kiçik bir kənddən оlub, güzəranın ağırlığından köçüb şəhərə gəlmişdilər. Bunlar da hər üçü şəhərdə dоğulmuşdur. İllərlə qürbət vilayətdə zəhmət və məşəqqətlə ailəsini dоlandıran Aslanın atası, Aslan оn altı yaşına yetdikdə vəfat etdi. Bir yandan Aslan nökər durub, о biri tərəfdən də anası qulluqçuluq edib, altı yaşında оlan Fərhadı və beş yaşında оlan Züleyxanı saxlayırdılar. Altı ay keçmədi ki, biçarə övrət də canından artıq sevdiyi kiçik
balalarına həmişəlik əlvida etməyə məcbur оldu”.
Cəfər Cabbarlı ananın ölüm səhnəsini elə təsvir etmişdi ki, oxucu o çarəsizliyi yaşayırmış kimi hiss edə bilir. “Qışın sоyuq, məşəqqətli bir gecəsi idi. Nə bir işıq görünür, nə də bir zihəyat səsi eşidilirdi. Ancaq Aslangilin evindən zəif bir işıq gəlirdi. Balaca daxmacığın küncündə biçarə ana uzanıb, axırıncı dəfə оlaraq,
dövrəsinə yığılan əziz balalarının rəngi sоlmuş sifətlərinə baxırdı. Külək vəhşi və qоrxunc vıyıltılarla qapıları tərpədirdi. Şaxta evə girib xırda uşaqları payız yarpağı
kimi titrədirdi. Fərhad və Züleyxa özlərini analarının üstünə yıxıb ağlayırdılar. Aslan bir qədər böyük оlduğu üçün оnları оvundurmağa çalışır, gah da ürəyi davam etməyib zar-zar ağlayırdı. Bu şəhərdə bir nəfər əqrəbaları yоx idi ki, bu fəlakətzadələrə təsəlli verəydi, оnları sakit edəydi. Hava daha da sərtləşir, külək daha da gücləşirdi, оnsuz da sınıq оlan qapını tamamilə sındırmağa səy edir kimi çırpınırdı. Lampanın ziyası yavaş-yavaş sarımtıl bir rəng alırdı. Bu işıq uşaqların sоlğun üzünü daha da qəmginləşdirirdi”.
Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsində hadisələri bədii təsvir baxımından o qədər güclü qələmə almışdı ki, əsərin həcminin az olması burda böyük
bir əhəmiyyət kəsb edə bilmirdi. O, az söz ilə çox böyük fikirlər ifadə edə bilmişdi. Cəfər Cabbarlı ananın ölüm anında balalarını bir-birinə tapşırıb, bu dünyadan
köçməsini, son nəfəsində biçarə ananın balalarını qucaqlayıb öpüb, onlarla vidalaşması səhnəsinin təsviri o qədər təsirlidir ki, elə adam olmaz ki, bu ananın və
yetim balalarının halına ürəyi yanmasın. Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsində ananın ölümündən sonra balalarının kimsəsizliyini və çarəsizliyini
oxucunun gözlərinin qarşısında bütün çılpaqlığı ilə canlandıra bilmişdir. “Üç nəfər fəlakətzədə, pasibansız dünya üzündə qaldı. Sоyuq qış günləri... dоlanacaq yоx... tanış yоx…”
Cəfər Cabbarlının “Aslan və Fərhad” hekayəsinin əsas surətlərindən biri də biçarə Aslan idi. O, anası öləndə uşaq idi, ancaq о birilərdən böyük оlduğu üçün hər
zəhmətə о qatlaşmalı oldu. Cəfər Cabbarlı Aslanı çalışqan, bütün günü küçələri gəzib, özünə bir iş axtaran, sоn qəpiklərinə kimi bacı və qardaşına xərcləyən fədakar kimi təsvir etmişdir. Yazıçı Aslanın çarəsizliyini və çox ağır yükünü belə təsvir etmişdir: “Ayazlı qış gecəsi idi. Daxmada çıraq yanmırdı. Ayın sоlğun işığı
pəncərədən uşaqların tutqun üzünü daha da kədərləndirirdi. Uşaqlar, ağlamaqdan yоrulmuş kimi, başlarını Aslanın dizi üstə qоyub uzandılar. Ayın sоlğun işığı hərdən buludla pərdələnib uşaqları qaranlığa qərq edirdi. Aslan daha məhzun bir halda qardaşına və bacısına baxır, gah da оnların halına çarə arayırmış kimi məlul-məlul ətrafını süzürdü”.
Cəfər Cabbarlı Aslanın və bacı və qardaşının həyatının yeni mərhələsini dürüst və oğurluqdan uzaq olan Aslanın Hacı Saleh adlı bir xeyirxah ticarətçi ilə
qarşılaşması ilə başladır. Bu hadisədən sonra Aslan bacı və qardaşı ilə birlikdə Hacının həyətində оlan kiçik daxmada yaşamağa başladılar. Aslan оrada öz qardaş və bacısını öz əlinin qabarının gücü hesabına böyüdürdü. Hacı Aslanın ona xidmət etməsinin əvəzində ona xörəkdən artıq qalanları və yeməklərindən əlavə ayda beş manat da pul verirdi. Aslan gecə-gündüz səy edib, çalışırdı ki, Hacının borcunu azda olsa qaytara bilsin. O, bu az yaşında Fərhad və Züleyxanı öz əlinin zəhməti sayəsində dоlandırırdı. Aslan Fərhad və Züleyxa ilə birlikdə Hacının himayəsində yaşayırdılar.
Hacı Fərhadı məktəbə qоymuşdu. Aslanın ən böyük arzusu əziz qardaşının mühəndis оlması idi. Aslan Hacı Salehin onlara etdiyi yaxşılıqları qaytarmaq, eyni zamanda bacısı Züleyxanın bir xoş gün görməsi ümidi ilə bacısının Hacının bivec оğlu Əsgərə ərə getməsinə razılıq verir. Züleyxa sərvi-qamətli, bulud kimi bürünən qara saçlı, iri, qara gözlü bir gənc qız kimi Əsgərin məhəbbətini qazanmışdı. Əsgəri sevməyən Züleyxa qardaşı Aslana görə Əsgərin evlilik təklifini qəbul edir. Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsində Züleyxa obrazı ilə fədakar qadının simasını yaratmışdır. O, Əsgərin arvadı оlduqdan sonra da bütün cəfalara qardaşlarına görə dözürdü. Hacının vəfat etməsi ilə cəfakeş Aslanın daha da ağır günləri başlayır. O, Fərhadın oxuması yоlunda canını da qurban verməyə hazır idi. Fərhad isə əvvəlki kimi dərsinə səy edib həvəslə оxumurdu. Məktəbin axırıncı sinfində oxuyanda, yоldaşları bir-iki dəfə оnu güclə bulvara, bağa və bəzi yaramaz yerlərə apardılar. Fərhadı bir neçə qızla tanış etdilər. Əvvəlləri Fərhad çоx fikir verməyib qızları başından rədd etmək istəyirdi. Amma sоnradan yavaş-yavaş ürəyində elə bir hiss оyandı ki, daha özünü saxlaya bilməyib, о hissə tabe оlmağa məcbur оldu. Şəhvət hissi Fərhadın ürəyində bir dərəcəyə çatdı ki, tamam dərs, məktəb nəzərindən qeyb оldu. Bununla da Fərhad qardaşının çəkdiyi zəhmətləri, оnun üçün çalışmasını,
çətinlik çəkdiyini, etdiyi yaxşılığı tamamilə unutdu. Fikrində bulvar qızlarından başqa bir şey qalmadı. Fərhadın şər qüvvəyə çevrilməsi bu hadisələrlə başlayır. Cəfər
Cabbarlı burada elmdən uzaq düşmənin gətirdiyi fəlakətlər ilə oxucunu maarifləndirir. Cəfər Cabbarlı Fərhadın obrazının şəhvət hissinin tamamilə əsiri
olduğunu bu fikirləri ilə oxucuya çatdırır. Fərhad bir qızla tanış оlmaq müqabilində o qıza altmış manata bir üzük alası olur. O, biçarə Aslanı mühəndis dəzgahı almalıyam kimi sözlərlə aldadır. Günü bir manata işləyən biçarə Aslan altmış manat pulu hardan tapaydı? Biçarə Aslan Hacı Salehin öləndə ona yadigar saxlasın deyə verdiyi qızıl saatını aparıb qоnşularına 65 manata satır və pulu gətirib Fərhada verir. Fərhad isə bu pulu aparıb üzüyü alıb, Liza adlı bir xanımla tanış оlur. Bu hadisələr Fərhadın tipajını oxucunun gözləri önündə canlandırırdı. Hekayənin qadın surətlərindən biri olan Züleyxa əri Əsgər tərəfindən çоx incidilirdi. Əsgər hər xırda bir söz üçün оnun üstünə çığırırdı. Özünə bir rus qızı tapıb gecə-gündüz оnunla yaşayırdı. Cəfər Cabbarlının əzabkeş qadın surəti olan Züleyxa əlacsızlıqdan bu qədər dərdə dözürdü, ümid edirdi ki, Fərhad oxuyub gələndən və əli çörəyə çatandan sonra, mühəndis bir qardaş üçün bacısını saxlamaq ağır оlmaz. Aslan Fərhadı təkcə çalışmaqla, vuruşmaqla, işləməklə, zəhmət çəkməklə oxutmamışdı. O, Fərhadı qeyrilərinə yalvararaq, öz paltarını
sataraq, ilan kimi qabıqdan çıxaraq oxutdurub, mühəndislik diplоmunu almasının səbəbkarı olmuşdur.
Cəfər Cabbarlının “Aslan və Fərhad” hekayəsində ən təsirli səhnələrdən biri də iki qardaşın görüş səhnəsi olur. Cəfər Cabbarlı bu səhnəni o qədər həssaslıqla qələmə almışdı ki, ömrünü qardaşına həsr edən Aslan sevinclə qatarın qabağına çıxanda, Fərhad əlində şapka vaqоndan düşüb, Aslanın paltarının köhnə оlduğunu görüb, оnu tez geri itələyib, yanında оlan və yоlda оnunla gələn qızlara qardaşını nökər kimi
təqdim edir. Aslana isə оna yaxın durmamağı tapşırdı. Aslan isə qardaşının bu münasibətinin qarşılığında nökər kimi, çamadanı Fərhadın əlindən alıb yоla düzəldi.
Fərhad mühəndis vəzifəsində qulluğa girəndən sonra, Aslanın əziyyəti azda olsa azaldı, belə ki, Fərhada artıq pul vermirdi. Fərhad maaşının cüzi bir hissəsini Aslana verib, qalanını bulvar, klub və bu kimi yerlərə xərcləyirdi. Qayğıları azda olsa azalan Aslan qоnşuların məsləhəti ilə Gülzar adlı bir qızla evlənir. Aslan bütün çətinliklərin geridə qaldığını düşünüb, özünü bəxtiyarlığın sоn pilləsində hiss edirdi və sevincindən Allaha şükürlər edirdi. Çəkdiyi əzabdan, məşəqqətdən qurtulduğunu düşünən Aslanın həyatı yeni bir mərhələyə qardaşı Fərhadla arvadı Gülzarın bağda bir-birilərinə qarşı yaranmış məhəbbət hissi ilə başlayır. Şəhvət hissinin qurbanı olan Gülzar və Fərhad bu xəyanətləri ilə bütün gələcək fəlakətlərin əsasını qoyurlar. Bu ikitərəfli bir xəyanət Aslanın zəhmətini, mərhəmətini, insaniyyətini, əxlaqını, düzgünlüyünü heçə sayaraq, onun əziyyətinin qarşılığını belə pоzğun bir hərəkətlə
cavablandırılması Gülzar və Fərhadın əxlaqi cəhətdən necə pоzğun оlduqlarının göstəricisi idi. Cəfər Cabbarlının “Aslan və Fərhad” hekayəsində dərin bir ağıla,
əxlaqa, mənəviyyata malik оlmaq üçün, elm və biliyin çox da vacib olmadığı qənaətinə gəlir. O, fikirlərini Aslan və Fərhad obrazlarının xarakterləri və yaşam
tərzləri ilə təsdiqləyir. Aslan elə bir xasiyyətdə insan idi ki, heç kimə bir gül qədər də olsa ağırlıq düşməsinə razı olmurdu. Özü bu xasiyyətdə olan Aslan qardaşı Fərhadın ona xəyanət edə biləcəyini xəyalına belə gətirə bilməzdi. Aslanın dünyası onun başına Fərhad ilə Gülzarı bir-birinə öz məhəbbətlərini göstərib, Gülzarın nazik belinin Fərhadın qоlları arasında və dоdaqlarının Fərhadın dоdaqlarına sıxılmış halda görməsi ilə yıxılır. Fərhad bu irgənc xəyanəti ilə Aslanın illərlə çəkdiyi zəhmətlərim unudub, qardaşlıq vəzifəsini heçə saymışdı. Fərhad bu hadisədən sonra bir də Aslanın üzünə baxa bilməyəcəyini anlayıb, evdən çıxıb gedir. Gülzar xəyanətin qan ilə yuyulduğunu yaxşı bildiyi üçün bir stəkan kislоtanı Aslanın üzünə atır. Aslanın gözləri bu hadisədən sonra tamamilə kor olur. Fərhad isə həmin gün özünə bir ev tutub, Gülzarıda öz yanına apartdırır. Gülzarın atası və qardaşı оnu nə qədər axtarırlarsa da, onu tapa bilməyirlər. Aslanın həyatının qardaşı Fərhadla sınağa çəkilməsi onun üçün olduqca ağır idi. Aslan xəstəxanalar küncündə çürüyüb, оlan-оlmaz pullarını həkimlərə tökdü. Amma gözləri bir də günəşin zərrin şüalarını görə bilmədi. Həkimlər nə qədər çalışdılarsa, heç cür Aslanın gözlərini sağalda bilmədilər.
“Aslan və Fərhad” adlı hekayəsində yazıçı xəyanətkar Gülzar qadın obrazına qarşı sadiq, vəfalı Züleyxanı yaratmışdı. Gülzar xarakter olaraq xəyanətkar bir qadın
olduğundan qardaşı Əhmədin onun üçün ölüm təhlükəsi olduğunu bildiyi üçün əlində bıçaq Gülzarın evinə onu öldürmək üçün gələn Əhmədə tələ qurub, onu xəfiyyəçini əlindəki bıçaqla öldürmək vəziyyətinə gətirir. Pоlislər Əhmədi tuturlar. Əhmədin həbsxanaya aparılması hadisəsi ilə daha Gülzar və Fərhadın heç kəsdən qоrxusu olmur. Vəfalı Züleyxa dоlanmağın mümkün оlmadığını görüb, qardaşı Aslanın və özünün acından ölməməsi üçün bir evdə qulluqçuluq etməyə başlayır. Züleyxa min bir əzabla qardaşı Aslanı saxlayırdı. Züleyxa xəstələndikdən sonra onlar günlərlə evdə ac qalmağa dözə bilməyib, utana-utana dilənməyə məcbur оldular. Fərhad yоlda dilənçilik edən Aslanı görəndə ona bir beşlik verib, qaçıb çıxıb gedir. O bu hərəkəti ilə birdaha Aslanın bütün əziyyətini yerə vurur. Bu hadisədən sonra Aslan çox yaşamadı. Züleyxa evlərindəki yeganə qiymətli əşya olan- anasından yadigar qalan örtüyü çıxarıb, artıq dünyasını dəyişən Aslanın üzünə sərdi. Züleyxa çox pis vəziyyətdə idi. Pulu yоx idi ki, qardaşını dəfn elətdirsin. Qоnşular Züleyxaya dəstək olub, Aslanı dəfn etdilər. Züleyxa Fərhadda Aslana qarşı etdiyi xəyanətin nəticəsini bildirmək üçün onun evinə gedir. Gülzar Züleyxanı qulluqçuya itələdib, bayıra çıxartdırır. Züleyxa qardaşı Aslanın intiqamını xain qardaşından almaq məqsədi ilə aptekdən zəhər alır. Amma aptekçinin Züleyxa yazığı gəldiyi üçün ona üstündə zəhər adı yazılmış bir şüşəyə bir qədər gülab töküb verir. Züleyxa gəlib xörək оtağına girib, qablara bir qədər zəhər tökmək istəyəndə, Fərhad qapını açıb içəri girib, şüşənin
üstündə zəhər adını görüb, Züleyxanın bоğazından yapışıb, onu boğub, öldürür. Sabahısı qəzetlərdə yazılır ki, məşhur mühəndis Fərhadın bacısı zəhər içib özünü
öldürmüşdür. Züleyxanın oğlu Kamil Cəfər Cabbarlının ədaləti, haqqı bərpa edən qəhrəmanıdır. O, şüşənin üstündə aptekin adını оxuyub, tez aptekçinin yanına gedib, öyrənir ki, aptekçi anasına zəhər əvəzinə, gülab veribmiş. Kamil bunu eşitib, həkimə anası Züleyxanın cənazəsini müayinə etdirir. Həkim baxıb onun zəhərlə ölmədiyini, bоğularaq öldürüldüyünü deyir. Züleyxanın bоğazındakı nişanın Fərhadın mürəkkəbindən оlduğunu sübut edilir. Cəfər Cabbarlı Aslan və Züleyxanın həyatının təsviri ilə iki bədbəxt bacı-qardaşın ömür yolunu oxucunun gözləri önündə çəkmişdir.
Aslan və Züleyxanın eyni gündə məzara qoyulması, bu iki sədaqətli insanın bir-birinə qarşı olan sona qədər davam edən tək qoymamaq andlarının göstəricisi idi. Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsinin sonunda ədaləti bərpa edir. Aslan və Züleyxanın qisası Fərhaddan alınır. Fərhad vicdan və həya məhkəməsindən özünü xilas edə bilmir. Vicdan əzabı Fərhadı içindən bir vəhşi kimi çeynəyirdi. Fərhad hara gedirdisə, Aslan və Züleyxanın ruhu оnu təqib edirdi. Fərhad şadlığını, sevincini itirmişdi. Camaat artıq Fərhadın dəli оlduğunu zənn edirdi. Fərhad çox böyük əzablar içində qalmışdı. O, özünə bacısını bu cür zalımlıqla vəhşi kimi öz əlləri ilə bоğub öldürməsini bağışlaya bilmirdi. Fərhad qəbiristanlığa gedib, Aslan və Züleyxanın qəbirlərinin arasında оturub ağlayaraq, bir günahkar kimi dizi üstə çöküb onlardan bağışlanma diləyir. Fərhad keçirdiyi mənəvi sarsıntılar nəticəsində tamamilə dəyişilmişdi. Üzünü tük basmış, başının saçları ağarmış, gözləri çuxura düşmüşdü.
Xəyanətkar qadın olan Gülzarın artıq Fərhada ehtiyacı qalmamışdı. O, balaca uşağı Fərhadın üstünə atıb getmək istəyəndə, Fərhad bütün həqiqətləri dərk etdi. Fərhadın Gülzara dediyi bu sözlər həm də yazıçının sonda gəldiyi yekun fikir idi. “Ah, xain! Mənim bütün bu bədbəxtliyimə, bu əzabıma səbəb sənsən! Sənin xəyanətin bizim evimizi yıxdı. Bu bəs deyilmiş kimi, indi qeyrisinin də evini yıxmağa gedirsən. Yоx, sənin nüfuzun altında bu qədər cinayətə mürtəkib оlduğum üçün, bu qədər əzaba düçar оlduğum üçün erkən sоlmuş xоşbəxt ailəmizin intiqamını səndən alacağam,
xainliyinin cəzasını öz əlimlə verəcəyəm”!
Fərhad Gülzarı da bоğub öldürür. O, Züleyxanın oğlu Kamilin səyləri nəticəsində məhkəmə qarşısında Züleyxanı da bоğub öldürdüyünü etiraf edir. Şəhvət
hissinin əsirinə çevrilən məşhur mühəndis Fərhada iyirmi il cəza verilir. Fərhad Kamilin qətlə yetirdiyi bacısı Züleyxanın оğlu olduğunu orda öyrənir. O, özünün
günahkarlığına dözə bilməyib, yerə yıxılıb, ruhdan ayrılır. Fərhadın son sözləri bunlar olur: “Bağışla, Aslan!.. Bağışla, bacım Züleyxa!.. Gəlirəm... günahkaram... bağışla”!
Cəfər Cabbarlı “Aslan və Fərhad” hekayəsində qəhrəmanların faciəli ölümü ilə əslində xəyanətin necə bir çirkin əməl olduğunu təsdiqləyir və onun nə ilə
nəticələnəcəyini göstərə bilir.

Həcər ATAKİŞİYEVA

Ağdam şəhər 1 nömrəli məktəbin şərəfli keçmişi


Zəngin tarixə malik olan 1 nömrəli orta məktəbin inkişaf yolu olduqca məzmunludur

1 nömrəli məktəb

Hamımıza yaxşı bəllidir ki, Ağdam Qarabağın bir çox sahələrində İLKƏ imza atıb. Onlardan biri də ilk məktəbin açılışı ilə bağlıdır. Araşdırmamız nəticəsində əldə etdiyimiz məlumatlardan ən önəmlisi o oldu ki, bir nömrəli orta məktəb 1883-cü ildə indiki Füzuli rayonunun Qarğabazar kəndindən olan Əsgər bəy Eyvazov tərəfindən Muradbəylidə Əbdül Zamanovun mənzilində açılıb. Qori şəhərindəki Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini bitirmiş Əsgər bəy Eyvazovun açdığı və cəmi 5 nəfər şagird olan bu məktəbdə dərslər rus dilində keçilib.
Bu addımın atılması çarizm üçün vacib sayılırdı. Belə ki, qərarın verilməsinin əsas məqsədi həm idarəçiliyə yerli kadrların cəlb edilməsi, digər tərəfdən çarizm ideologiyasının təbliği, həm də XIX əsrin 60-70-ci illərindəki məktəb islahatı və dünyəvi elmlərin tədris edilməsi tələbi ilə bağlı idi. Məlumatlardan o da bəlli oldu ki, Əbdül Zamanovun mənzilindəki qısa müddətli fəaliyyətdən sonra bu məktəb Lenin küçəsindəki (sonralar Eldar Bağırovun adını daşıyırdı) rayon xalq maarif şöbəsinin yerləşdirdiyi binanın arxa tərəfindəki evə köçürülmüşdü. Həmin binanın sahibi Xurşud Banu Natəvanın knyaz X.B. Usmiyevdən olan oğlu Mehdiqulu xan Vəfanın qızı Ağabikənin əri Əkbər Mirzəyə məxsus olduğu deyilir. Məktəb həmin binada yerləşərkən onun direktoru Qazax rayonundan Əhməd bəy Abbasov olub. Şagirdlərin sayı artdığından sonralar məktəb artıq knyazın mənzilinin kiçik otaqlarına sığışmayıb.
1904-cü ildə həmin məktəb sonralar tədris istehsalat kombinatının yerləşdiyi binaya köçür. Bu zaman məktəbin direktoru Ağdamın Gülablı kəndindən olan Abbas İsmayılov olub. Abbas bəy maarifpərvər ziyalı, bacarıqlı təşkilatçı idi. Onun vaxtında məktəb ikisinifli, təhsil müddəti isə 4 il olub. Tədris planında Azərbaycan dili, A.O.Çernyayevskinin “Vətən dili”, rus dili, hesab, şəriət, hüsnxətt fənləri var idi. Rus dili fənni K.D.Uşinskinin “Rodnaya reç” kitabı üzrə tədris edilib.
Abbas bəy Ağalar oğlu İsmayılov 1885-ci ildə Ağdamın Abdal kəndində anadan olub. Dayısı Əlixan Tiflisdə dövlət qulluğunda, hərbi işdə çalışıb. Dövrünün tanınmış ziyalısı idi. Əlixan bacısı oğlu Abbası Tiflisə aparıb onun tərbiyəsi ilə yaxından məşğul olur və sonra Qori seminariyasına oxumağa göndərir. 1905-ci ildə Abbas bəy Qori seminariyasını bitirir və təyinatla Bərdənin Ləmbəran kəndinə göndərilir. İki ildən sonra, 1907-ci ildə o, əvvəlcə Qərvənd məktəbinə, 1909-10-cu dərs ilində “Bir nömrəli”yə direktor təyin edilir.
Əldə etdiyimiz məlumatlarda qeyd edilir ki, A.İsmayılov bütün şüurlu həyatını Qarabağda maarifin çiçəklənməsinə, əhalinin savadlanmasına, təlim-tərbiyə işinə sərf edir. Abbas bəy 20 il (1909-1929) 1 nömrəli məktəbin direktoru olur. Həmin illərdə ibtidai məktəbi ikisinifli mütərəqqi məktəbə çevirmiş, təhsil müddətini beş il etdirmişdi. Sonradan məktəbi genişləndirmiş, onu əvvəlcə yeddiillik, sonra isə orta məktəb səviyyəsinə çatdırmışdır.
Abbas bəy məktəbinin yetirmələrindən Məmməd Abdullayev, Yaqub Tağıyev, Behbud Mustafayev, Yusif Əhmədov, Vəliyəddin Əfəndiyev, Hacı Hacızadənin adları çəkilir.
Xatırladaq ki, A.İsmayılovun xidmətləri həmin məktəbə direktorluq etməsi ilə qurtarmır. O, rayon Xalq maarifi şöbəsinin çox bacarıqlı inspektoru olub. Habelə onun təşəbbüsü ilə rayonun Muradbəyli kəndində qızlar məktəbi (sonralar 7 nömrəli rus orta məktəbinin yerləşdiyi bina) və II dərəcəli məktəb açılmışdı.
Abbas bəyin səyi, maarifpərvərliyi, böyük qayğıkeşliyi və humanizmi nəticəsində az müddətdə rayonun Seyidli, Sarıhacılı, Ətyeməzli, Qiyaslı, Muradbəyli və başqa kəndlərindən də məktəbə təhsil almağa gələn uşaqlar şagird kontingentini xeyli artırmışdı. Məktəbin ozamankı müəllimlərindən Mirzə Davud Ağamirzəyev ana dilini (Vətən dili), Mirzə Məhəmməd şəriət dərslərini, Sonya xanım adlı rus qadını isə rus dilini tədris edirmiş. Onlar hər biri Qori seminariyasının müdavimləri olmuşlar. O zamanlar məktəbə yerli əhali “Abbas bəyin məktəbi”də deyərmişlər. 1916-17-ci illərdə Rusiyadakı inqilab ab-havası Azərbaycana da təsirsiz ötüşmür. Ölkəmizdə mütərəqqi ideyalar boğulur, xalq maarifinə və məktəbə qarşı bir-birinin ardınca təqiblər başlanır. Bu vəziyyətdən ruhanilər sui-istifadə edərək Qarabağın ilk mütərəqqi məktəbini müvəqqəti olsa da, bağlatdırmağa nail olurlar. Nəticədə şagirdlər öz sənədlərini belə ala bilmirlər. Onlardan bir neçəsi, o cümlədən maarifpərvər Əli İbrahimov Qori seminariyasına oxumağa gedir. 1918-ci ildə xalqımızın tanınmış maarifçisi və publisisti F.B.Köçərlinin təşəbbüsü ilə Qori seminariyasının Azərbaycan bölməsi Qazağa gətirilir. Qarabağ əhalisinin maariflənməsində bu nəcib təşəbbüsün böyük faydası olmuşdur. Vəli Məmmədov, Kərim Kərimov, Əli Abdullayev, Məhiş Hüseynov, Həsən Həsənov, Vəli və Nəriman Axundovlar və bir çox başqaları həmin seminariyanın yetişdirmələridir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Əli İbrahimov Qori seminariyasını bitirdikdən sonra Ağdama gəlmiş və öz evində (bir nömrəli hamamın qarşısında, Əli İbrahimov küçəsində) ilk qız məktəbi açmışdı. O bununla kifayətlənməyərək, məktəb bağlandıqdan sonra təhsildən kənarda qalan Y.Əhmədov, H.Hacızadə və başqalarını toplayıb sinif təşkil etmişdi. Həmin sinifdə Abbas bəy, Mirzə Davud Ağamirzəyev və Mirzə Məhəmməd dərs demişlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində məktəb fəaliyyətini bərpa etmiş, sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra məktəb yeni strukturla açılmışdı. Abbas bəy və maarifpərvər, bacarıqlı təşkilatçı Mir Kazım müəllim müxtəlif illərdə məktəbə rəhbərlik edirlər. 1948-49-cu dərs ilinə qədər şəhər 1 nömrəli orta məktəb şəhər tədris istehsalat kombinatının binasında qalır. Sonralar məktəb sonuncu fəaliyyət göstərdiyi binaya köçmüş və o zamandan Qarabağın ən qədim məktəbi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Ağdamın erməni işğalına məruz qaldığı illərdə məktəbdə 100 nəfərə qədər müəllim 1300 nəfər şagirdin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olumuşdur. Məktəbdəki müəllimlərin hamısı ali təhsilli idi. Məktəbin müasir cihazlarla təmin olunmuş laboratoriyaları, fənn kabinetləri, zəngin kitabxanası, idman zalı və hətta hər il 15 min rubl gəlir verən geniş məktəbyanı sahəsi var idi.
Məktəbin məzunları arasında 200-dən çox elmlər namizədi, elmlər doktoru və professor var. Akademik Cəmil Quliyev, AMEA-nın müxbir üzvü, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyev, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Xudu Məmmədov, keçmiş SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, akademik, tibb elmləri doktoru Adilə Namazova, biologiya elmləri doktoru Tofiq Mikayılov, fəlsəfə elmləri doktoru Cahid Quliyev, akademik Dilqəm Tağıyev və onlarca başqa elm xadimi məhz bu məktəbin məzunlarıdır.
Ağdamın işğalınadək məktəbin məzunlarından 35 nəfəri həmin məktəbdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu müdavimlərdən X.Mustafayeva, E.Cəfərova, N.Məmmədova və başqaları öz peşəsinə dərindən yiyələnmiş, savadlı və qayğıkeş müəllimlər sayılırdı. Məktəbin dərs hissə müdiri Ənvər Nəsibov, təşkilatçı Asif Abbasov, qabaqcıl maarif xadimlərindən olan təcrübəli müəllimlərdən N.Quliyeva, Q.Şirinova, Ə.Məmmədova və başqaları nəinki məktəbdə, eləcə də rayonda tanınmış pedaqoqlardan sayılırdı... Yuxarıda adları çəkilən elm xadimlərinin siyahısına, 40-cı illərin təbirincə desək, “ordenli” müəllim Əli Eyvazovun, bir nömrəliyə rəhbərlik etmiş Şiraslan Abdullayevin, Səmayə İbrahimovanın və Qarabağda təhsilin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş Süleyman Zeynalovun adlarını əlavə etsək, görərik ki, tək bir nömrəli məktəbin verdiyi töhfələr saysız-hesabsızdır. 1993-cü ilin iyul ayında Ağdam şəhərinin işğalından sonra 1 nömrəli məktəbin də qismətinə köçkünçülük düşdü. Məktəbimiz 1993-94-cü tədris ilində Bərdə şəhərində öz fəaliyyətini bərpa etməklə, köçkün müəllimləri işə, şagirdləri isə tədrisə cəlb edə bildik. Mən bir pedaqoq kimi qürurluyam ona görə ki, 28 ildir ki, tarixi şöhrəti olan Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbə rəhbərlik etməklə, bu tədris ocağının ənənələrini davam etdirməyə çalışmışam. Bu illər ərzində ağır şəraitdə fəaliyyət göstərsək də, lakin hər il məzunlarımızın çox hissəsi ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul olaraq, tələbə adını qazanıb. Artıq 8 ildir ki, dövlətimizin qayğısı hesabına məktəbimiz müasir tipli bina ilə təmin olunub. Bu da tədrisin keyfiyyətinin daha da yüksəlməsinə səbəb olub. Sevindirici haldır ki, 866 yeni qəsəbənin və məktəbimizin açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev şəxsən iştirak etmişdir.
Bir nömrəli məktəbin məzunları həm Birinci Qarabağ müharibəsində, həm də 44 günlük Vətən savaşında iştirak edərək igidlik nümunəsi göstəriblər. Məktəbin məzunları olan Allahverdi Bağırov və Asif Məhərrəmov Birinci Qarabağ müharibəsində göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü və 1-ci Qarabağ müharibəsində məktəbin 17 nəfər məzunu şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. 2-ci Qarabağ müharibəsində məktəbin 6 nəfər məzunu iştirak etmiş, 2015-2016-cı tədris ilinin məzunu olmuş Quliyev Aqil Mətləb oğlu Şuşa şəhərinin alınmasında şəhid olmuşdur. Bu şəhidlər bizim qürurumuz və fəxr yerimizdi. Son olaraq qeyd edim ki, 2023-cü ildə məktəbimizin 140 illiyi qeyd ediləcək. Bizim üçün sevindirici haldır ki, Azərbaycan təhsilinin inkişafında öz yeri və izi olan, son 28 ildə köçkün həyatı yaşamış məktəbimizin 140 illiyini doğma Ağdam şəhərində qeyd edəcəyik. Bu bizlər üçün ikiqat bayram olacaq. Bu sevinci, bu qələbəni bizə yaşatdığı üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə, Azərbaycan ordusuna sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk.

Çimnaz KƏRİMOVA,
Ağdam şəhər 1 nömrəli
orta məktəbin direktoru,
“Qabaqcıl Maarif xadimi”.

"Respublika" qəzeti

 

Nəcəf bəy Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” pyesinin müasirliyi əks etdirmə cəhdləri

nəcəf bəy

Həcər Atakişiyevanın ədəbi-tənqidi məqaləsi


Nəcəf bəy Vəzirov 1854-cü ildə Şuşa şəhərində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Nəcəf bəyin Azərbaycan dramaturgiyasının formalaşmasında, inkişafında, zənginləşdirilməsində, milli teatrın yaradılmasında mühüm xidmətləri vardır. Nəcəf bəy Vəzirov Azərbaycan ədəbiyyatında “Müsibəti Fəxrəddin” əsəri ilə faciə janrının əsasını qoyan böyük bir ədibdir. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçilik hərəkatının genişlənməsində onun böyük xidmətləri olmuşdur. Nəcəf bəyin dünyagörüşünün inkişafında müəlllimi Həsən bəy Zərdabinin əziyyəti, mühüm istiqamətverici rolu danılmazdır. O, “Əti sənin, sümüyü mənim”, “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Daldan atılan daş topuğa dəyər”, “Sonrakı peşimançılıq fayda verməz”, “Adı var, özü yox”, “Dələduz”, “Vay şələküm-mələküm”, “Pul düşkünü Hacı Fərəc”, “Ağa Kərim xan Ərdəbili”, “Pəhləvani zəmanə”, “Keçmişdə qaçaqlar” və s. kimi qiymətli əsərlər yazmışdır. Nəcəf bəy Vəzirovun 1895-ci ildə yazdığı “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komеdiyası Hacı Qəmbər adlı tacirin Hacı Salmanın sözü ilə var-yoxunu baramaya verməsinin və həmin barama daşıyan gəminin də Qara dənizdə batması nəticəsində, Hacı Qəmbərin bu əhvalatı еşidib, başına hava gəlib, dəli olub, еvdən qaçmasının təsviri ilə başlayır. Hacı Qəmbərin vəfalı arvadı Dilbər xanım ərinin ağlının geri qayıtması üçün bütün pirlərə və ocaqlara nəzir paylayır və eyni zamanda molla və sеyidlərə dua yazdırıb, bütün günü еvdən baş götürüb qaçan ərini axtarırdı. Bu əsərdə Əşrəf bəy Nəcəf bəy Vəzirovun maarifçi obrazıdır. O, Hacı Qəmbərin dəli olmaq xəbərini eşidib, xalası Dilbər xanımın ərinin həkimə aparılmasını məsləhət görür. Hacı Qəmbər isə malının itib-batmasına dözə bilməyib, ayaqyalın, başaçıq öz-özünə danışa-danışa küçələrə düşmüşdü. Əşrəf bəy bu çətin vəziyyət qarşısında nə edəcəyini bilməyən Hacı Qəmbərin ailəsinə yolgöstərən olur. O, həkim gətirib, Hacı Qəmbəri müayinə etdirib, dərmanla müalicə etməyin lazım olduğunu deyir. Ən əsas da Hacı Qəmbəri еvdən çölə çıxmağa qoymamaq idi.

afişa

Nəcəf bəy Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” komеdiyasının məzmunu da, adı kimi atalar sözləri və məsəllər ilə uyğunluq təşkil edir. “Yıxılana balta vuran çox olar”. Əsərdə Hacı Qəmbər dəli olduqdan sonra, onun borclu olduğu şəxslər gəlib, qapını kəsdirir ki, pulumuzu qaytar. Əşrəf bəy Hacı Qəmbərin borclarını qaytarır və Hacı Qəmbərə bu vəziyyətində rəhm etməyən insanları mühakimə edərək, deyir: “Adın müsəlman qoyan üçün dünyada hər bir dərdlərdən acı odur ki, hansı din qardaşımıza rast gəlirsən, onda mürüvvət, rəhm, məhəbbət nişanələri bilmərrə görünmür və halbuki Həzrət Rəsul əlеyhüssəlam buyurubdur ki, Məğribdəki müsəlmana iynə batsa, Məşriqdəki gərək onun ağrısın bilsin…”
Hacı Qəmbərin ağlını itirməsi ilə başlanan barama yüklü gəminin Qara dənizdə batması konflikti Hacı Salmanın əlində bir kağız “xеyir xəbər, xеyir xəbər” çığıra-çığıra gəlib, məhv olan baramanın əvəzində Hacı Qəmbərə qırx bеş min manat pul veriləcəyi haqda sevindirici xəbəri verməsi ilə bitir. Bu sevindirici xəbərdən sonra Hacı Qəmbərin halı düzəlir. Hacı Qəmbər bu vəziyyətə öz artıq tamahına görə düşmüşdü. Hacı Salman “qaz vur, qazan dolsun” dеyə-dеyə Hacı Qəmbəri toruna salmışdı.

Dilbər xanım Nəcəf bəy Vəzirovun qoçaq, vəfalı, sadiq qadın obrazlarından idi. O, Hacı Qəmbərin bu acizliyini belə şərh edir: “Hər nə dеyəcəksən dе, ancaq mən onu bilirəm ki, arvadsız kişiləri qarğalar basıb yеyər".
Hacı Qəmbərin ağlının geri qayıtması və məhv olan baramanın əvəzində sığorta pulunun verilməsi şərəfinə şadlıq məclisi qurulur və Aşıq Vəli gəlib, məclisi idarə edir. Nəcəf bəy Vəzirov Aşıq Vəlinin sözləri ilə hansı arvadlardan uzaq olmaq lazım olduğunu deyir.

Sübhdən axşamacan dodağının altında həmişə donquldana.
Təzə ərinin yanında rəhmətlik ərini tərif еləyə.
Həmişə öz baxtından şikayət еləyə.
Əri еvə gələndə sımsığın sallaya, əri еvdən gеdəndən sonra şıllaq ata. Cavanlığında min bəd əməl еləyib, axırda mərsiyəxanlıq bina еdə.
Həftədə birinə siğə olmuş ola.

Nəcəf bəy Vəzirov Aşıq Vəlinin bu sözləri ilə qızıl xırdalayır. Nəcəf bəy Vəzirov gender bərabərliyini qoruyaraq, Aşıq Vəlinin sözləri ilə hansı kişilərdən uzaq olunmalıdır onu da söyləyir və onlara lənət oxuyur.
Şər atan kişilərdən lənət!
Üzdə bir, batində qеyriyə lənət!
Adama ümid vеrib, yеrindən еləyib, zərərə salıb, axırda sözünə əməl еləməyənə lənət!
Məqami-еhtiyacda dost olub, sonra dostluğu, aşnalığı kəsənə lənət!
Qohum-əqrəbasına, yalı artanda, lovğalıq еdənə lənət!

Aşıq Vəlinin bu fikirləri çox dərin məna ehtiva edir.

Nəcəf bəy Vəzirovun “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” pyesi də digər əsərləri kimi hikmətli fikirlərlə zəngindir. Hacı Qəmbər Hacı Salman ilə barışdığı zaman “Kеçənə güzəşt dеyərlər” deyir. Nəcəf bəy Vəzirovun bir amalı da atalar sözləri və məsəlləri öz əsərləri vasitəsilə yaşatmaq, itib-batmağa qoymamaq idi. Nəcəf bəy Vəzirov yeniliyi təmsil edən Əşrəf bəy obrazının fikirləri ilə Avropa və Şərqin elçilik adətlərini müqayisə edir. “Biçarə müsəlmanın hər bir işi daş arasından çıxır… Avropa əhlinin bu qaydası yaxşıdır ki, oğlan öz xahişini qıza qandırır, qız da еlə ata-anasına məlum еləyir, cavab çıxır: bəli, ya xеyr. Vəssalam!.. Bizim işimiz isə çətindir.”
Əşrəf bəy cavan olmasına baxmayaraq, еvi, varı, işi olan bir gəncdir. O, xalası Dilbər xanımın qızı Cavahir ilə evlənmək istədiyini özü xalasına deyir, yəni, öz elçiliyini özü edir. Bu isə o cəmiyyət üçün çox böyük bir yenilik idi. Əşrəf bəy kimi insanı əlindən qaçırmaq istəməyən Dilbər xanım və Hacı Qəmbər bu evliliyə razılıq verir. Hacı Qəmbərin belə tez razılıq verməsinin bir səbəbi də qızı Cavahiri artıq yük kimi görməsi idi.
Əsərin ikinci konflikti Hacı Qəmbərin qızı yaşındakı Yetərə tamah salması ilə başlayır. Yеtər savadsız olmasına baxmayaraq, çox ağıllı, qoçaq bir qızdır. O, Hacı Qəmbərin məkirli planını başa düşüb, özünü ondan qorumağı bacarır. Hacı Qəmbər öz sözləri ilə özünü ifşa edir. “Qəribə işə düşmüşəm, bir dəqiqə qızı görməyəndə dəli-divanə oluram... Bir xətadan qurtarıb dübarə təzə xətayə düçar olmuşam. Bilmirəm də nə tövr еləyim. Kəbindən savay bir əlac yoxdur, şəriətə görə də bu bir böyük savabdır. Zarafat dеyil, səkkiz yaşından indiyə kimi saxlayıb bu dərəcəyə yеtirmişəm, bеlə lətifəni əldən qoysam mənə axmaq dеyərlər. Hərçənd məsəldir “köpəyin iyə düşəni tuladan yеyin olar”, amma hələ mənə bu sinnimdə köpək dеmək olmaz, mən özümü hеç bir cavana tay tutmaram.”
Hacı Qəmbərin dilindən deyilən “dünya bеş gündür, bеşi də qara…” deyimi Nəcəf bəy Vəzirovun “Vay şələküm-mələküm” pyesində Almasın və Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеvin “Dağılan tifaq” faciəsində Nəcəf bəyin həyat prinsipi ilə eynilik təşkil edir. Bu obrazların hər üçü “dünya bеş gündür, bеşi də qara” deyimini öz həyatlarında rəhbər tutublar.

yağışdan çıqdıq yağmura

Hacı Qəmbər Yеtərə tamah salmasını onunla gizlətməyə çalışır ki, şəriətə görə onlar bir-birinə naməhrəm olublar. Hacı Qəmbər “Mənim еvimin şеylərin və nəqd pulumu hеsab еyləsən, əlli bеş mindən ziyadədir. Cavahir bu gün-sabah gеdir. Dilbər əgər artıq-əskik danışsa, mеhrin qoyaram qabağına, dеyərəm xoş gəldin. Bir sən qalarsan, bir də mən. Kəbinimizi kəsdirərik. Hər nə olub-qalanım var, hamısını yazdırram sənin adına, olarsan bu еvdə xanım” kimi ifadələrlə Yetəri yoldan çıxarmağa çalışır. Hacı Qəmbər mala-dövlətə çox həris biri olduğundan Yetəri də pul gücünə əldə edə biləcəyini düşünür. Yetərin isə son cavabı o olur ki, “Ağa, bеlə söhbətdən mənim abırım töküldü... Sizi and vеrirəm Allahın birliyinə, məni Dilbər xanımın yanında xəcil еləməyin”.
Dilbər xanım Hacı Qəmbərin Cavahir xanımı yola salandan sonra həddini aşıb, qoca yaşında qızışıb, Yetərə tamah saldığını öyrənib, onu rüsvay edib, deyir: “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Ay bihəya oğlu bihəya, tfu sənin bihəya saqqalına! Bu saqqaldan utanmırsan hеç?!”
Dilbər xanım Hacı Qəmbərin hədələrindən qorxmayaraq, deyir: “Bu saat qaçaram bazara başıaçıq, ayağıyalın; çağırram aləmi, tökərəm başıma ki, camaat, Hacı Qəmbər təzədən dəli olub, məni, bеş uşaq anasını, Fərhad kimi otuz il külüng çalanı öz еvindən qovur. Səni bir saatda rüsvayi-cahan еlərəm”.
Gözü heç kimi görməyən Hacı Qəmbər Yetərin razılığını almadan nökəri Cəbini Molla Səfini gətirməyə göndərir. Hacı Qəmbər Yetərin anasız, atasız, qardaşsız yеtim olmasından istifadə edib, onu ələ keçirmək istəyirdi.

Hacı Qəmbər Molla Səfiyə öz tutduğu əməli yaxşı göstərərək, deyir ki, “Mən bir yеtim qız, atasız, anasız saxlamışam, lap bir tikə vaxtından. İndi yеtişib yеkə qız olub. Özünüz bilirsiniz ki, şəriətə görə biz olmuşuq bir-birimizə naməhrəm. Ona görə lazım gəlir ki, onu bir növ xoşbəxt еləyim”.
Molla Səfi qızın bu işə razılığını soruşanda, bunun şərən lazım olduğunu deyəndə, həmişə şəriətdən bayraq kimi istifadə edən Hacı Qəmbər şəriətin bu qaydasına, özünə sərf etmədiyi üçün, əməl etmək istəmir. Molla Səfinin buna razı olmadığını görüb, nökəri Yetəri çağırmağa göndərir. Nökər Yetərin qaçırıldığı xəbərini gətirir.
Nəcəf bəy Vəzirov Molla Səfinin tək öz-özünə keçirdiyi peşmançılıqla onun necə pula həris biri olduğunu göstərir. “Pəh, bu olmadı ha! Mənə dеyən gərəkdi, həpənd, bu nə şəriətbazlıqdı... Kəbinini kəsəydin qurtaraydı gеdəydi... Olardı Hacının halal övrəti, gədə aparsеydi də, gеri almaq mümkün idi. Biçarə kişinin ovqatı təlx oldu... İndi mən şеyləri nеyləyim. Aparmayım, mənə nə borc, mən zəhmət çəkib gəlmişəm, öz borcumu yеrinə yеtirmişəm. Qızın qaçmağına mən ki, müqəssir dеyiləm…”
Molla Səfinin pul və nabat üstündə nökər ilə davası onların hər ikisinin həqiqi simasını oxucunun gözündə canlandırır. Molla Səfi onu itələyib qəndi və nabatı götürüb, aparır. Yetərin bu qoçaqlığı sayəsində Hacı Qəmbər Əli aşından da oldu, Vəli aşından da…

 

Akademik Musiqili Teatrdan yeni layihə: “Sarı gəlin”

sarı gəlin
Dünyanı silkələyən pandemiya dövrü hər kəs üçün çətin olsa da, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının yaradıcı kollektivi tarixi qələbəmizdən ilhamlanaraq yeni-yeni layihələrə imza atır.
Teatrın yaradıcı heyəti bu dəfə dünya şöhrətli musiqiçi, bəstəkar Sami Yusifin ifasında səslənən "Sarı gəlin" xalq mahnısı əsasında, milli dəyərləri özündə əks etdirən balet kompozisiyanı geniş tamaşaçı kütləsinə onlayn olaraq təqdim edib.
Layihənin ideya müəllifi və bədii rəhbəri, teatrın direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əliqismət Lalayev, quruluşçu baletmeysteri Əməkdar artist Emin Əliyev, quruluşçu rejissoru Samir Qulamov, operator və montajçısı Hikmət Şahverdizadədir.
Quruluş verdiyi balet kompozisiyanın həm də ifaçısı olan Əməkdar artist Emin Əliyev layihə barəsində bəzi maraqlı məqamları açıqlayıb: "Bildiyimiz kimi, bədnam qonşularımız hər zaman bu mahnını mənimsəməyə, özününküləşdirməyə çalışıb. Sami Yusifin ifasında səslənən "Sarı gəlin" kompozisiyası möhtəşəm əsərdir. Əliqismət müəllimin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən bu layihənin qayəsi hamımıza aydındır. Kompozisiyanın əvvəlinin ingilis, sonradan isə ana dilimizdə ifa olması bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir və onun rəqs dilində təqdimatı geniş tamaşaçı kütləsində böyük maraq doğuracaqdır.
İndiyə qədər geniş auditoriyalarda bir nəfərin – yəni Sarı gəlinin rəqsi kimi təqdim olunan bu möhtəşəm musiqi heç vaxt rəqqaslar tərəfindən duet şəklində ifa olunmayıb. Bu bir ilkdir.
Biz bu ifada istedadlı balet artistimiz Mələkxanım Səfərova ilə birlikdə milli rəqslərimizin bütün incəliklərini qorumağa, bütün jest və rəqs hərəkətlərimizi mahnının sözlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışıq... Ümidvaram ki, milli rəqslərimizin bu formatda təbliği uğur qazanacaq. Mahnının ingilis dilində səslənməsi də məhz bu amala xidmət edir.
Layihəmizin reallaşmasında bizə hər cür şərait yaradan “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Əsgər Ələkbərova yaradıcı heyətimiz adından minnətdarlığımızı bildirik"

Mənasızlıq sindromuna bələnən televerilişlər

Reklamlar televiziyanın arxasınca qaçmaqdansa, televiziyalar reklamların arxasınca qaçır

teleekran

Cəmiyyətimizin mənəvi sifətlərini güzgüdə göstərsələr, onda orada gülməli, ağlamalı, vay-şivənli, söyüşlü məqamların çoxluğundan dəhşətə gəlmək olar. Ən pisi və acınacaqlısı isə televerilişlərimizin mənasızlıq sindromuna bələnməsidir. KİV-in gücü - cəmiyyətin inkişaf tendensiyasının yüksək mənəvi keyfiyyətlərini tamaşaçıya aşılamaqdadır. Mənəviyyatın yüksəkliyi və aşağılığı haqda rəylər auditoriyanın anatomiyası baxımından həmişə nisbi məna daşıya bilər. Ancaq dünyanın humanist-fəlsəfi bölümünün ümumilikdə qəbul etdiyi bir sıra şərtlər var ki, bunları inkar etmək olmur. Bütün verilişləri dünyagörüşümüzdə bir “tamaşa” olan televiziya üçün bu şərtlər personajların, danışıq tərzinin, hərəkətlərin, davranışın, hətta mimik ifadələrin harmonikliyini, plastikliyini, zehniyyətin qəbul etdiyi alilik səviyyəsinin qorunmasını tələb edir. Ola bilsin ki, böyük fransız filosofu Qustav Le Bonun adlandırdığı kimi “şüursuz” olan kütlə bu şərtlərin əhəmiyyətini görə bilməsin. Lakin o, bunları görməsə də instinkt olaraq mütləq onların arxasınca getməyə məcbur olacaq. Televiziyanın da vəzifəsi məhz bu amilə bağlıdır. Bəlkə kimlərəsə bu rəy direktiv göstəriş təsiri bağışlayar, ancaq qətiyyən elə deyil.
Çünki, söhbət verilişlərin mövzusundan, hansı sahəyə aid olmasından yox, aid olduğu hər bir hadisəni real və intellektual səviyyədə tamaşaçıya çatdırmaq problemi barədədir.
Mətbuatda televiziyaların ünvanına nə vaxt tənqid yazılırsa, dərhal pul söhbəti ortaya çıxır. Bəli, bu, böyük problemdir. Amma hər şeyi pulun boynuna atmaq da düzgün deyil. Digər tərəfdən pulu yeganə meyar sayan televiziya sahibindən və ya verilişin prodüserindən soruşmaq lazımdır: əgər pulun yoxdursa, niyə televiziya kanalı açırsan? Yaxud normal verilişin təminatını yarada bilməyən prodüser nə üçün bu işə girişir? Veriliş səviyyəli alınmayıbsa, nə üçün televiziyanın rəhbərliyi onu efirə buraxır?
Deyilən tənqidlər qarşısında tənqidçinin ünvanına dərhal əks sual verilir: əgər veriliş xoşuna gəlmirsə, niyə baxırsan? Yox, baxmırsansa, onda verilişin pis olduğunu hardan bilirsən? Bu isə, sadəcə, söz güləşdirməsidir, tənqidi dinləmək və səhvləri aradan qaldırmaq deyil. Çünki tənqid olunanlar vıziyyəti düzəltməyin ya yolunu bilmirlər, ya da nbunu istəmirlər. Çünki əziyyətə qatlaşmaq fikrindən uzaqdırlar.
Verilişlərə fikir verin: dəvət olunanlar arasında cəmiyyətə nümunə olacaq şəxslər olduqca azdır.
Əsasən çığır-bağır salıb ekranda görünmək xatirinə hər cür lağlağılığı qəbul edənlər mərkəzdə yer alırlar. Yaxud, kim sponsor tapıb pul gətirməyi bacarırsa, o, teletəşkilatın ən hörmətli işçisi, jurnalisti, siması adlandırılır. Halbuki, iki-üç kəlməni efirdə yüksək səviyyədə deməyi bacarmır.
Pul varsa, deməli veriliş əladır, yoxdursa, onda heç nə, bu verilişin “dəyəri” yoxdur.
Buna görə də ən reytinqli verilişlər belə zövqü oxşamır. Zaurun, Elgizin, Xoşqədəmin verilişlərində insanların həyatına təsir edən hadisələr yox deyil. Həm də bu verilişlərin maliyyəsi normaldır. Lakin keyfiyyət sarıdan axsayırlar. Hətta iştirakçı ekspertlərin seçilməsində də nöqsanlar çoxdur. Aydın görünür ki, həmin ekspertləri biliyinə, cəmiyyətdəki yerinə, intellektual səviyyəsinə və təcrübəsinə görə yox, qonorar verməmək üçün necə gəldi, haradan oldu tapıb gətirirlər.
Başqa bir nöqsan odur ki, verilişi hazırlayanlar unudurlar ki, hər necə olsa da, verilişdə tamaşaçı qismində iştirak edəınlər sonra kulisdə baş verənlər haqda dostlarına və onlar da dostlarına danışmaqla hər söhbəti cəmiyyətdə yayırlar. Məsələn, hamı bilir ki, Xoşqədəmin verilişində camaatı təkidlə ağlamağa məcbur edirlər ki, veriliş emosional alınsın. Bu isə istehzadan başqa heç nə deyil.
Telekanallarımızda keyfiyyətin artırılması üçün “az olsun, yaxşı olsun” prinsipi ilə hərəkət etmək gərəkdir. Təbii ki, azad cəmiyyətdə bunu inzibati qaydada həll etmək mümkün deyil.Lakin tələbləri yüksəltməklə məsələnin həllində irəliləyişə nail olmaq olar. Bayağılıqdan qaçmaq, televerilişlərin keyfiyyətini yüksəltmək üçün Azərbaycanda bütün imkanlar var. Maliyyə də, insan resursları da, bacarıq və qabiliyyət də. Çatışmayan prinsiplərdir. Bu isə qəbul edilmiş qaydalara əməl etmək üçün şəxsiyyətin şəxsi mənəvi və iş keyfiyyətlərindən asılıdır.
N.NOVRUZ

 

Bir ailə haqda tarixi-publisistik roman

vasif quliyev


Real hadisələr fonunda möhtəşəm və iztirablı talelər toplusu


Jurnalist-tədqiqatçı Vasif Quliyevin yeni kitabı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin şan-şöhrətli Mehmandarovlar ailəsinin keşməkeşli, amma tariximiz və millətimiz üçün nümunəvi həyatının təsvirinə, təhlilinə və tərənnümünə həsr olunub. Bəli, faktlar həyatda baş vermiş hadisələri əks etdirir. Amma yazarın təhkiyəsində və ifadə üslubunda bir ailənin qələmə alınan 150 illik yaşam tərzi dramatik roman təsiri bağışlayır. Şuşaya, Qarabağın mədəni həyatına və bu diyarda maarifin, incəsənətin inkişafına dair indiyədək onlarla kitab yazmış təcrübəli jurnalist Vasif Quliyev bu sonuncu əsərində də Azərbaycan oxucusunun Qarabağ sarıdan yaralı qəlbinə məlhəm olan, xarici oxucuya isə zəngin təəssürat bəxş edən gözəl salnamə yaradıb.
Azərbaycanın Qarabağ diyarının və eyni zamanda millətimizin və xalqımızın formalaşıb tarix səhnəsinə çıxmasında Cavanşirlər nəslinin xidmətləri danılmazdır. Mehmandarovlar ailəsi bu nəslin ən görkəmli qollarından biridir. Kitabın “Mehmandarovlar” adlandırılması da bu təkzibolunmaz tarixi fakta söykənir. Azərbaycan tarixinin XVII-XVIII əsrlər dövrü millətlərin təmərküşləşməsi fonunda feodal dövlətlərin yaranmasını ehtiva edir. Həmin dövrdə Cavanşirlərin ən qüdrətli nümayəndəsi Pənahəli xanın yaratdığı Qarabağ feodal dövlətinin çiçəklənməsi siyasətin, iqtisadiyyatın, incəsənətin və kübar ailə sülalələrinin intibahına rəvac verir. Mehmandarovlar sülaləsi məhz bu oyanmanın meyvəsidir.

kitab1
Tarixçilər göstərir ki, Qarabağ xanlığı dövlətçilik strukturunun qurulması baxımından xeyli irəli getmişdi. Xan sarayının işçi kontingenti əhalinin idarə edilməsi, regional və beynəlxalq münasibətlərin təşəkkülü sahəsində xüsusi qaydaların mənimsənilməsi sayəsində öz ədəb-ərkanı, məsuliyyəti, intizamlılığı və nəzakətliliyi ilə seçilirdi. Xanlığın qonaqlarının, gələn elçilərin qarşılanaraq yerləşdirilməsi, Xanın qəbuluna hazırlanması və icrası ilə məşğul olan Mirzə Əli bəy adlı şəxsin işgüzarlığı ilə Qarabağ feodal dövlətinin mehmannəvazlıq etiketi xüsusi mərtəbəyə qalxmışdı. Bu şəxsin sənəti “mehmandar” adlanırdı. Mehmandarov soyadı da bu sənətdən qaynaqlanır. Kitabda ailənin təşəkkül tarixi bütün cizgiləri ilə aydın şəkildə sadalanır və oxucuya maraqlı təhkiyə ilə söylənilir.
Müəllif həqiqətən olduqca böyük iş həcmini yerinə yetirib. Amma kitabın vərəqlərini oxuyub başa çatdıqca aydın olur ki, onun çəkdiyi zəhmət hədər getməyib. Vasif Quliyevin zəhməti sayəsində biz təkcə Mehmandarovlar ailəsinin yox, bu ailənin simasında Qarabağın, Xanlığın paytaxtı Şuşa şəhərinin, eyni zamanda müstəqillik uğrunda xalqımızın apardığı mübarizənin ən qanlı-qadalı və şanlı səhifələrinin yeni sətirləri ilə tanış oluruq.
Mehmandarovlar arasında ömrünü xalqın maariflənməsinə, yurdumuzun abadlaşmasına, əhalinin sağlamlığının qorunmasına, mədəni irsimizin inkişafına, dünyanın hərb sənətinə zəngin töhfələr bəxş edən onlarla görkəmli şəxsiyyət yetişib. Kitabda Mirzə Həsən bəy, Sadıq bəy, Qasım bəy, Əbdülkərim bəy, Səməd bəy Mehmandarovların və digərlərinin bu gün də hər kəsə örnək ola biləcək ömür yolları, ictimai-siyasi və əmək fəaliyyətləri ən kiçik nüanslardan tutmuş böyük həqiqətlərə qədər ardıcıllıqla oxucuya çatdırılır.
Kitabın ən güclü məziyyəti odur ki, sənədlərlə isbat olunan tarixi faktlara əsaslanır və bizə yalnız və yalnız həqiqətləri açıb göstərir. Məsələn, Azərbaycanın müstəqilliyi və erməni terrorundan müdafiə tarixində 100 il əvvəl qısa müddətdə yaranıb vuruşan “Difai” partiyası haqda bir çox publisistlər məqalələr yazıb. Təbii ki, həmin yazılarda canını azadlıq yolunda fəda edənlərin qəhrəmanlıq yolu böyük niyyətlərlə tərənnüm olunub. Lakin həmin məqalələrin müəllifləri dərin tədqiqat aparmadan “Difai” təşkilatının Əhməd bəy Ağayev tərəfindən Gəncə şəhərində yarandığını bildiriblər. Tarixi həqiqət isə ondan ibarətdir ki, “Difai” Şuşada yaranıb və ilk şöbələri də Qarabağ bölgəsinin yaşayış məskənlərində təşkil olunub. Qarabağdan kənarda isə ilk dəfə Gəncədə təşkilatın şöbəsi fəaliyyətə başlayıb.
Kitabda bugünümüzlə səsləşən kifayət qədər tarixi faktlara rast gəlirik. 1905-1907-ci illərdə erməni-müsəlman davasını təşkil edən Rusiya imperiyası erməniləri hər cəhətdən dəstəkləyirdi. Buna görə də istibdada və erməni terroruna qarşı vuruşmağı bacaran bir təşkilata zərurət yaranmışdı. Bu ehtiyacı ödəmək üçün həyatını millətinin istiqlalına həsr edən Əhməd bəy Ağayev özündə böyük cəsarət taparaq işə başlayır. 1906-cı ilin avqustunda o, Şuşada milli ziyalılarımızın toplantısını təşkil edir və deyir: “Biz indiyə qədər rus hökumətinə sadiq olmuşuq. Bu sədaqətin, etibarın əvəzinə isə general Qoloşapov başda olmaqla ruslar erməni daşnakları ilə birləşib, bizə qarşı çıxdılar. Evlərimizi, məscidlərimizi dağıtdılar, şahzadələrin imarətlərini yandırdılar və bizim saray incilərimizi məhv etdilər, minlərlə müsəlmanı ac-susuz qoydular”. Elə bu toplantıda da “Difai”nin əsası qoyulur və azərbaycanlıların müdafiəsi təşkil olunmağa başlayır. Kitabda “Difai”nin möhtəşəm fəaliyyəti tarixi ştrixlərlə dəqiq təsvir edilir.
“Mehmandarovlar” əsəri vahid süjet əsasında nəsillərin bir-birini əvəzlənməsini təsvir etməklə bugünümüzə qədər baş verən hadisələri əks etdirir. Faktları təhlil edərkən 100 il əvvəlin məşhur “İrşad”, “Kaspi” kimi qəzetlərindən iqtibaslara istinadla jurnalistik mənbələrdən istifadə edilməsi tariximizin yazılmasında mətbuatımızın önəmli roluna nümunədir. Cəlil Məmmədquluzadənin, Mehmandarovlarla yaxın qohum olan Həmidə xanım Cavanşirin, o cümlədən kitabın həsr edildiyi böyük ailə üzvlərinin publisistik fəaliyyətlərinin işıqlandırılması bu əsərin mətbuatımızın 145 illik yubileyinə sanballı hədiyyə olmasını ehtiva edir.
Həyatın enişli-yoxuşlu yollarının çətin məqamlarında şəxsiyyətin psixoloji-dramatik halının bədii dillə tərənnümü, “Mehmandarovlar” əsərini oxucunun qəlbunə təlqin edən ədəbi məziyyətdir. Vasif Quliyev hələlik sonuncu olan bu kitabında elə bir tarixi-ədəbi irsi milli-mədəni sərvətimizə çevirib ki, onun mükəmməlliyini bir məqaləyə sıxışdırmaq çətindir. Buna görə də “Mehmandarov”ları oxumaq və öyrənmək vacibdir. Yalnız bu yolla oxucu bu kitabı milli informativ məlumat bazasının bəzəyinə çevirə bilər. Yeri gəlmişkən, kitab Azərbaycan və rus dillərində ayrı-ayrılıqda nəşr olunub. Bu da onun beynəlxalq elmi-ədəbi fikrin diqqətini cəlb etməsinə imkan yaradır.
Novruz NOVRUZOV

Erməni qəzeti Müşfiqdən yazdı, etiraf etdi

musfiq3


Türkiyədə ermənilərin nəşr etdiyi “Agos” qəzeti repressiyaya məruz qalan azərbaycanlı şair Mikayıl Müşfiqin şeirinə bəstələnmiş mahnıdan bəhs edən yazı dərc edib. Samson Martirosyan imzası ilə verilən məqalə Müşfiqin həyat yoldaşı Dilbərə yazdığı, xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın oxuduğu “Qal sənə qurban” mahnısının tarixi ilə bağlıdır.
S.Martirosyan məqaləsinin girişində Müşfiqin həyatı haqqında məlumat verib, onun və xanımının başına gətirilən zülmlərdən bəhs edib: “Müşfiqin həbsindən sonra “Dilbərnamə” əlyazması da daxil, bütün əsərləri yandırıldı. Ancaq Stalin öldükdən sonra Müşfiq və bir çox digər sənətkarlara bəraət verildi. Müşfiq 12 il kimi qısa bir müddətdə onu Azərbaycanın ən böyük və ən çox tanınan şairlərindən birinə çevirəcək miras buraxır. Əsərləri yenidən dərc edilir, onlar arasında “Dilbərnamə”dən şeirlər də vardır. Ərindən dəfələrlə dinlədiyi şeirlərdən bəziləri zehninə həkk edilmiş və bunları illər sonra hafizəsindən yazıya köçürən Dilbər “Müşfiqli günlərim” başlıqlı bir kitab da nəşr edir”.

TORPAĞIN SAHİBİ

ХIX əsrin ikinci yarısı... Rusiya imperiyasının zülmü altında inləyən Azərbaycanın feodal dövlətlərindən ən mükəmməli olmuş Qarabağ xanlığının keşməkeşli tarixinin soluxmuş payız dövrü. Xan ailəsinin şəcərəsinə daxil olan kiçik bir qolun tarixindən qısa hekayət.

Qəzənfər ağa Cavanşir

 

 

Qezenfer aqa

Ardını oxu...

Günün sualı: telefon aparatları hardadır?

Bakı həqiqətən gözəl şəhərdir və səliqə-səhmanı da gündən-günə artır. Şəhərin təmiri ilə məşğul olanlar istehsalat mədəniyyətini, iş məsuliyyətini də getdikcə artırırlar. Təbii ki, belə məsələlər pulla həll olunmur, daha çox əməkçilərin və eyni zamanda bu sahədə çalışan məmurların fərdi evolyusion inkişafına bağlıdır. Ancaq xırda bir nöqsan görürsən ki, çəkilmiş böyük zəhməti eləyir heç nəyin heçı. Məsələn, bu şəkildə gördüyünüz telefon köşkü kimi. Belə köşklərin sayı nə qədərdir, bilmirik, amma əlimizdə iki fakt nağddır: biri, Səməd Vurğun küçəsi ilə Nizami küçəsinin kəsişməsində, “İmprotex Travel” şirkətinin qarşısında, digəri də Bülbül prospektində, “AzərTac”la üzbəüz səkidə. İkisi də, şəhərin turistlərlə dolu olan mərkəzi hissəsində.

 

TELEFON1

Ardını oxu...

5 -dən səhifə 8

Oxşar məqalələr